An error occurred while updating the entries. See the inner exception for details. اطلاعیه در خصوص نحوه ﭘﺬﯾﺮش و مراجعه معرفی شدگانﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮﻇﺮﻓﯿﺖ رشته‌های شرایط خاص دانشگاه صداوسیما
۱۴۰۲/۰۳/۲۸- ۱۷:۲۶ - مشاهده: ۶۳۴۹

اطلاعیه در خصوص نحوه ﭘﺬﯾﺮش و مراجعه معرفی شدگانﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮﻇﺮﻓﯿﺖ رشته‌های شرایط خاص دانشگاه صداوسیما

نحوه ﭘﺬﯾﺮش و مراجعه معرفی شدگانﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮﻇﺮﻓﯿﺖ رشته‌های شرایط خاص دانشگاه صداوسیما در آزﻣﻮن کارشناسی ارشد سال 1402
اطلاعیه در خصوص نحوه ﭘﺬﯾﺮش و مراجعه معرفی شدگانﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮﻇﺮﻓﯿﺖ رشته‌های شرایط خاص دانشگاه صداوسیما

تمامی داوطلبان معرفی شده‌ی واجد شرایط، لازم است از روز دو  شنبه مورخ 1402/3/29 لغایت پایان روز شنبه مورخ 1402/4/3 با مراجعه به سامانه جامع آموزشی دانشگاه (سامانه گلستان) به نشانی http://golestan.iribu.ac.ir نسبت به ثبت‌نام الکترونیکی و بارگذاری مدارک مورد نیاز برابر مفاد اطلاعیه شماره 1 (نحوه ﭘﺬیرش و مراجعه معرفی‌شدگان جهت انجام مصاحبه حضوری)، در بازه‌ی زمانی مذکور اقدام نمایند. بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر برای ثبت‌نام، هیچ‌گونه تقاضایی قابل پذیرش نمی‌باشد.
شایان ذکر است نظر به مهلت محدود ﺛﺒﺖﻧﺎم اینترنتی معرفی شدگان جهت بررسی اولیه مدارک و اعلام جدول زمانبندی داوطلبان مجاز به شرکت در مصاحبه حضوری، تاکید می‌شود قبل از اقدام به ثبت نام اینترنتی، ضمن مطالعه کامل اطلاعیه شماره 1، نکات ذیل را به دقت مطالعه فرمایید:
1)    مدارک مورد نیاز به ویژه فرم های پرسشنامه مصاحبه علمی و عمومی انتهای این اطلاعیه را برابر مفاد اطلاعیه شماره 1 آماده نمایید تا در زمان مقرر، بدون هیچ مشکل و در کمترین زمان نسبت به ثبت نام اینترنتی در سایت دانشگاه اقدام نمایید.
2)    لازم است در ثبت اطلاعات خواسته شده، پاسخگویی به سوالات علمی و عمومی و بارگذاری مدارک لازم، نهایت دقت و صداقت لازم را داشته باشید. بدیهی است به مدارک ناقص به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد و مسئولیت عدم بررسی پرونده و عدم دعوت به مصاحبه بر عهده داوطلب خواهد بود.
3)    هر داوطلب با یک یا حداکثر دو کد رشته محل معرفی شده (براساس جدول بند الف اطلاعیه شماره 1) تنها یک بار لازم است اقدام به ثبت‌نام و بارگذاری مدارک نماید.
4)    پس از ثبت موقت مشخصات اولیه داوطلب و تعریف شناسه کاربری و گذر واژه جهت ورود به سامانه گلستان، ثبت‌نام الکترونیکی مصاحبه شامل چهار مرحله است؛

1) تکمیل مشخصات داوطلب،

2) پرداخت الکترونیکی هزینه بررسی اولیه پرونده الکترونیکی و شرکت در مصاحبه حضوری،

3) بارگذاری مدارک لازم مطابق با مفاد اطلاعیه شماره 1، 4) پرینت گواهی انجام ثبت‌نام.
5)    ارائه پرینت گواهی انجام ثبت‌نام (که در مرحله آخر ثبت‌نام قابل دریافت است) جهت ورود به دانشگاه الزامی است.
6)    داوطلبی که بررسی نسخه الکترونیکی مدارک ارسالی آنان در سامانه گلستان به تائید برسد و مجاز به شرکت در جلسه مصاحبه حضوری باشند، ضروری است طبق جدول زمانبندی اعلامی در اطلاعیه‌ی شماره 2 که در روز سه  شنبه مورخ 1402/4/6 در سایت دانشگاه قرار می‌گیرد، برای شرکت در جلسه مصاحبه حضوری علمی و عمومی‌که به صورت جداگانه برگزار می‌شود، اقدام نمایند.
7)    حضور داوطلب در ساعت و روز تعیین‌شده (این زمان غیر قابل تغییر است) برای مصاحبه حضوری الزامی است و عدم حضور در هریک از جلسات مصاحبه علمی یا عمومی، (بدون دلیل موجهی که مورد پذیرش دانشگاه باشد) به منزله انصراف تلقی خواهد شد.
8)    در ﺻـﻮرت ﺿـﺮورت ﺻـﺮﻓاً ﺷـﻤﺎره ﺗﻠﻔـﻦ‌های 22168540 ، 22168643 و 22168538 در ساعات اداری ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی داوﻃﻠﺒﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
فایل‌های مورد نیاز معرفی‌شدگان ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻇﺮفیت رشته‌های شرایط خاص دانشگاه صداوسیما درآزﻣﻮن کارشناسی ارشد سال 1402:
دانلود فایل pdf اطلاعیه شماره 1 (نحوه ﭘﺬﯾﺮش و مراجعه معرفی شدگان جهت انجام مصاحبه حضوری)
دانلود فایل pdf راهنمای تصویری ثبت‌نام اینترنتی
دانلود فایل pdf فرم تعهدنامه داوطلب
دانلود فایل pdf و word فرم پرسشنامه مصاحبه علمی رشته‌ی فلسفه رسانه
دانلود فایل pdf و word فرم پرسشنامه مصاحبه علمی رشته‌های مهندسی برق- مخابرات سیستم و مهندسی صدا
دانلود فایل pdf و word فرم پرسشنامه مصاحبه علمی رشته‌های علوم ارتباطات اجتماعی، مدیریت رسانه خدمت عمومی و روزنامه نگاری رادیو و تلویزیون
دانلود فایل pdf و word فرم پرسشنامه مصاحبه علمی رشته‌ی تهیه‌کنندگی -نمایشی
دانلود فایل pdf و word فرم پرسشنامه مصاحبه علمی رشته‌ی رادیو – سردبیری و تهیه کنندگی
دانلود فایل pdf و word فرم پرسشنامه مصاحبه علمی رشته ی تهیه کنندگی پویانمایی
دانلود فایل pdf و word فرم پرسشنامه مصاحبه علمی رشته ی جلوه‌های ویژه بصری
دانلود فایل pdf و word فرم پرسشنامه مصاحبه علمی رشته ی هنرهای رایانه ای-هنرهای چندرسانه ای
دانلود فایل pdf و word فرم پرسشنامه مصاحبه عمومی داوطلب
دانلود فایل pdf و word فرم مشخصات بررسی صلاحیت عمومی داوطلب


امور آموزش دانشگاه صداوسیما

امتیاز شما