۱۴۰۱/۰۶/۳۰- ۱۶:۱۳

جلسه دفاع حضوری از پایان نامه قدیمی دیزج جاوید

عنوان پایان نامه: مطالعه ظرفیت پادکست رادیویی در توسعه کسب و کارهای خرد و خانگی (مطالعه موردی: رادیو استانی خراسان رضوی)

رشته و گرایش: رادیو
استاد راهنما: دکتر محمد اخگری
استاد مشاور: دکتر ویدا همراز
استاد داور داخلی: استاد مجید شریف خدایی
استاد داور خارجی: دکتر اکبر رضایی
تاریخ برگزاری جلسه: دوشنبه مورخ 11 مهر 1401
ساعت برگزاری:13:00
محل: اتاق نمایش کتابخانه

امتیاز شما