۱۴۰۱/۰۶/۲۸- ۱۱:۰۳ - مشاهده: ۵۱

جلسه دفاع حضوری از پایان نامه رضا حیدری سورشجانی

عنوان پایان نامه: چارچوب مفهومی راهبری تولیدات تلویزیونی براساس دیدگاه‌های شهید مرتضی آوینی

رشته و گرایش: مدیریت رسانه
استاد راهنما: دکتر محمدقلی میناوند
استاد داور داخلی: دکتر محسن شاکری نژاد
استاد داور خارجی: دکتر سید محمد مهدی موسوی مهر
تاریخ برگزاری جلسه: یک شنبه مورخ 10 مهر 1401
ساعت برگزاری:15:00
محل: اتاق نمایش کتابخانه

امتیاز شما