۱۴۰۱/۰۶/۱۲- ۱۷:۲۳ - مشاهده: ۲۴۱۰

جلسه دفاع مجازی از پایان نامه رضا اصغری آذر

عنوان پایان نامه: ارائه الگوی عملیاتی ارتقای سواد رسانه ای مخاطبان کودک برای شبکه پویا

رشته و گرایش: مدیریت رسانه
استاد راهنما: دکتر سید بشیر حسینی
استاد مشاور: دکتر محمد حسین ساعی
استاد داور داخلی: دکتر محسن شاکری نژاد
استاد داور خارجی: دکتر امیدعلی مسعودی
تاریخ برگزاری جلسه: یک شنبه مورخ 20 شهریور 1401
ساعت برگزاری:10:00

امتیاز شما