۱۴۰۱/۰۶/۱۲- ۱۷:۰۹ - مشاهده: ۱۰۲

جلسه دفاع حضوری از پایان نامه احمد رضا حسن کاویار

عنوان پایان نامه: تحلیل تعاملات سازمان صدا وسیما با دولت های مستقر از منظر اقتصاد سیاسی رسانه (مطالعه موردی: دولت دوازدهم با دوره ریاست دکتر علی عسگری)

رشته و گرایش: مدیریت رسانه

استاد راهنما: دکتر علی اکبر رزمجو

استاد مشاور:  دکتر داود نعمتی انارکی

استاد داور داخلی: دکتر محمدقلی میناوند

استاد داور خارجی: دکتر مهدی منتظر قائم

تاریخ برگزاری جلسه: چهارشنبه مورخ 16 شهریور 1401

ساعت برگزاری:11:00

امتیاز شما