فرم ها و آیین نامه ها
 پروپوزال پروژه عملی کارشناسی  تلویزیون و هنرهای دیجیتال
..................................
 پروژه عملی کارشناسی کارگردانی تلویزیون
..................................
دستورالعمل نگارش پایان نامه
..................................
راهنمای تنظیم مقالات- حقیقی
..................................
شیوه ها استناد درون متنی
..................................
طرح تحقیق پایان نامه  .................کارشناسی ارشد تولید...............تهیه کنندگی مستند
..................................
طرح تحقیق پایان نامه   .............کارشناسی ارشد تولید.................تهیه کنندگی نمایش
..................................
برگه پیشنهاد موضوع  ..............دانشکده تولید رادیو و تلویزیون
..................................
طرح تحقیق پایان نامه   ............کارشناسی ارشد دانشکده تولید........رادیو
..................................
فرم پیشنهاد تالیف کتاب
..................................
فرم پیشنهاد ترجمه کتاب
..................................
گواهی آموزشی
..................................

دانشجویان محترم کارشناسی ارشد تولید  توجه فرمایید

در هریک از فرمهای پیشنهاد موضوع و  پروپوزال، قبل از  بیان مسأله تحقیق  مقدمه  نوشته شود.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صدا و سیما می باشد .