شورای کارآفرینی

شورای کارآفرینی:
شورای کارآفرینی دانشگاه پس از تدوین طرح ترویجی، آموزشی و تحقیقاتی دانشگاه شورای کارآفرینی، به عنوان شورای سیاست گذاری کلان، فرآیند شناسایی، حمایت و پیاده سازی ایده های بدیع و مناسب به منظور بهره برداری از فرصت ها و منابع موجود در جهت ایجاد شرکت های دانش بنیان و شرکت های کسب و کار مولد و در نهایت معرفی محصول، فرآیند و خدمت جدید به جامعه است.
ترکیب اعضای شورای کارآفرینی :
الف- رئیس دانشگاه صدا و سیما به عنوان رئیس شورا یا نماینده ایشان
ب - معاون آموزشی دانشگاه یا مدیر تحصیلات تکمیلی به نمایندگی از ایشان
ج - معاون پژوهشی دانشگاه
د – معاون برنامه ریزی، پشتیبانی و مالی دانشگاه
ه - سه عضو هیات علمی یا صاحب ‌نظر در زمینه کارآفرینی به انتخاب رئیس دانشگاه
و - مدیر کارآفرینی دانشگاه به عنوان دبیر شورای کارآفرینی (مدیر کارآفرینی با حکم رئیس دانشگاه منصوب می‌شود.)
تبصره 1: با توجه به موضوع و شرایط خاص دانشگاه می‌توان از سایر افراد ذیربط از داخل یا خارج دانشگاه به شرح ذیل دعوت به عمل آورد:
الف- رؤسای پارک‌ها و مراکز رشد و علم و فنّاوری
ب- نمایندگان انجمن‌های علمی و دانشجویی، تشکل های دانشگاهی و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها
ج- دبیر انجمن دانش‌آموختگان
د- رئیس صندوق بازنشستگی سازمان صداوسیما یا نماینده ایشان
ه- رئیس جهاد خودکفایی سازمان صداوسیما یا نماینده ایشان
و- مدیر تولید دانشجویی
ی- برجستگان کارآفرین دانشجو و دانش آموخته دانشگاه و پیشکسوتان کارآفرین