آیین نامه کرسی های آزاداندیشی

آیین نامه تاسیس و فعالیت انجمن ها و اتحادیه های انجمن های علمی دانشجویی

قانون تشکیل، تقویت و توسعه بسیج دانشجویی مصوب مجلس شورای اسلامی

دستورالعمل اجرایی آیین نامه تشکلهای اسلامی دانشگاهیان مصوب هیأتهای نظارت مرکزی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی

تکمیل آیین نامه انضباطی دانشجویان جمهوری اسلامی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی

آیین نامه حفظ حدود آداب اسلامی در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و الحاقیه آن

آیین نامه کانونهای فرهنگی دانشجویان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مصوب وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

متن کامل آئین نامه کرسی های آزاد اندیشی در دانشگاه ها

آیین نامه تشکیل کرسی های آزاد اندیشی در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی

آیین نامه پوشش در دانشگاه صدا و سیما

سیاستهای راهبردی اسلامی شدن دانشگاهها مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی

نحوه تشکیل و صدور مجوز تأسیس انجمن های علمی، ادبی و هنری مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی

اساسنامه اتحادیه تشکل های اسلامی دانشجویی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی

آیین نامه تشکلهای اسلامی دانشگاهیان مصوب و الحاقیات بعدی شورای عالی انقلاب فرهنگی

قانون تشکیل، تقویت و توسعه بسیج دانشجویی مصوب مجلس شورای اسلامی

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صدا و سیما می باشد .