امور پژوهش

  • هماهنگی جلسات شورای پژوهش از سوی مدیر امور پژوهش به عنوان دبیر این  شورا.
  •  پیگیری مصوبات شورای پژوهش.
  • سفارش، نظارت و پیگیری امور مربوط به کتابهای درحال تألیف و ترجمه تا مرحله داوری و تأیید محتوا و ارسال به انتشارات دانشگاه.
  • طراحی، پیشــنهاد و پیگیری اجرای طرح های پژوهشــی، ارزیابی روند پیشرفت کمی و کیفی طرحها و ارائة گزارش به اداره کل پژوهش
  • . پیگیری و تنظیم امور مربوط به اســتفاده اعضای هیئت علمی از سفرهای علمی و فرصتهای مطالعاتی
  • . ایجاد و تقویت روابط با مراکز پژوهشــی سازمان و سایر دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و بررسی زمینه های همکاری با آنها
  • تهیة پیش.نویس آیین نامه های پژوهشی و طرح آن در شورای پژوهش ؛
  • تعامل با دانشکده ها در خصوص برگزاری کنفرانس ها، همایش ها و نشستهای داخلی و خارجی
  • ارزیابی پژوهشهای انجام شده با تلاش استادان و دانشجویان و پیشنهاد موضوع برای پژوهشهای جدید.