اعضاء هیئت علمی

اعضاء هیئت علمی دانشکده ارتباطات

ارتباطات

ژورنالیسم و خبر

394020

امیری جهاندار

ارتباطات

ژورنالیسم و خبر

381010

جبلی پیمان

ارتباطات

ژورنالیسم و خبر

381016

دارابی علی

ارتباطات

ژورنالیسم و خبر

391004

زابلی زاده اردشیر

ارتباطات

ژورنالیسم و خبر

389016

فتحی ابراهیم

ارتباطات

ژورنالیسم و خبر

380179

ناصری طاهری عباس

ارتباطات

ژورنالیسم و خبر

380628

نعمتی انارکی داود

ارتباطات

گروه ارتباطات

380224

حکیم آرا محمدعلی

ارتباطات

گروه ارتباطات

381008

رزمجو علی اکبر

ارتباطات

گروه ارتباطات

384005

رضی حسین

ارتباطات

گروه ارتباطات

392042

ساعی محمدحسین

ارتباطات

گروه ارتباطات

392041

شاکری نژاد محسن

ارتباطات

گروه ارتباطات

395012

شمسایی نیا رامین

ارتباطات

گروه ارتباطات

380982

هرمزی زاده محمدعلی

ارتباطات

مدیریت رسانه

۳۸۱۰۲۳

 صلواتیان سیاوش

ارتباطات

مدیریت رسانه

395044

بذرپاش مهرداد

ارتباطات

مدیریت رسانه

381033

حسینی اسفیدواجانی سیدبشیر

ارتباطات

مدیریت رسانه

386002

شمس الدین سیدمحمد

ارتباطات

مدیریت رسانه

394019

طباخی ممقانی جواد

ارتباطات

مدیریت رسانه

380145

میناوندچال محمدقلی

اعضاء هیئت علمی دانشکده تولید رادیو و تلویزیون

تولید رادیو و تلویزیون

گروه تلویزیون

380801

اربابی محمود

تولید رادیو و تلویزیون

گروه تلویزیون

380804

رجب زاده طهماسبی علی

تولید رادیو و تلویزیون

گروه تلویزیون

380806

ضابطی جهرمی احمد

تولید رادیو و تلویزیون

گروه تلویزیون

380814

گیل آبادی شهرام

تولید رادیو و تلویزیون

گروه تلویزیون

392048

مرکبی سیدمحمدصادق

تولید رادیو و تلویزیون

گروه تلویزیون

380520

معتمدی احمدرضا

تولید رادیو و تلویزیون

گروه تلویزیون

380999

نقاش زاده مسعود

تولید رادیو و تلویزیون

گروه رادیو

380865

اخگری محمد

تولید رادیو و تلویزیون

گروه رادیو

380983

خجسته باقرزاده حسن

تولید رادیو و تلویزیون

گروه رادیو

380864

شریف خدایی مجید

تولید رادیو و تلویزیون

گروه رادیو

380875

نفر محسن

تولید رادیو و تلویزیون

گروه رادیو

380863

همراز ویدا

اعضاء هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی رسانه

فنی و مهندسی رسانه

گروه فنی و مهندسی رسانه

380933

بصیرجعفری صدیقه

فنی و مهندسی رسانه

گروه فنی و مهندسی رسانه

380911

بهداد مجید

فنی و مهندسی رسانه

گروه فنی و مهندسی رسانه

380931

بهدادفر محمد

فنی و مهندسی رسانه

گروه فنی و مهندسی رسانه

380908

پورصادق قاضی جهانی معصومه

فنی و مهندسی رسانه

گروه فنی و مهندسی رسانه

380909

جعفری علی

فنی و مهندسی رسانه

گروه فنی و مهندسی رسانه

380913

رضوی زاده سید محمدرضا

فنی و مهندسی رسانه

گروه فنی و مهندسی رسانه

380914

زارعیان حسن

فنی و مهندسی رسانه

گروه فنی و مهندسی رسانه

380968

سبقتی محمدعلی

فنی و مهندسی رسانه

گروه فنی و مهندسی رسانه

380915

شفیعیان بجستانی معصومه

فنی و مهندسی رسانه

گروه فنی و مهندسی رسانه

380296

صادقی علویچه محمدابراهیم

فنی و مهندسی رسانه

گروه فنی و مهندسی رسانه

392033

صفار صابر

فنی و مهندسی رسانه

گروه فنی و مهندسی رسانه

380917

عسگری محمد

فنی و مهندسی رسانه

گروه فنی و مهندسی رسانه

396002

مهدیان راهیل

فنی و مهندسی رسانه

گروه فنی و مهندسی رسانه

380919

نوری فرد محمدرضا

اعضاء هیئت علمی دانشکده هنر های دیجیتال

هنرهای دیجیتال

گروه تلویزیون و هنرهای دیجیتال

392031

حسینی مقدم گزافرودی شعیب

هنرهای دیجیتال

گروه تلویزیون و هنرهای دیجیتال

380661

زریابی یکتا حسن

هنرهای دیجیتال

گروه تلویزیون و هنرهای دیجیتال

380839

سفلایی احمد

هنرهای دیجیتال

گروه تلویزیون و هنرهای دیجیتال

380841

میرزاپور حسین

اعضاء هیئت علمی دانشکده دین و رسانه

صداوسیما -قم

گروه علوم انسانی

387001

اکبری کمال

صداوسیما -قم

گروه علوم انسانی

388001

امیرکاوه سعید

صداوسیما -قم

گروه علوم انسانی

384004

متقی زاده عبدالله

اعضاء هیئت علمی گروه معارف و دروس اسلامی

معارف اسلامی و دروس عمومی

گروه معارف اسلامی و دروس عمومی

395001

ابراهیمی کیاپی هادی

معارف اسلامی و دروس عمومی

گروه معارف اسلامی و دروس عمومی

380055

رضوی طوسی سیدمجتبی

معارف اسلامی و دروس عمومی

گروه معارف اسلامی و دروس عمومی

381038

زرنگار احمد

معارف اسلامی و دروس عمومی

گروه معارف اسلامی و دروس عمومی

380354

سالاری عزیزاله

معارف اسلامی و دروس عمومی

گروه معارف اسلامی و دروس عمومی

380316

عمرانی سیدمحمدرضا

معارف اسلامی و دروس عمومی

گروه معارف اسلامی و دروس عمومی

381045

مظاهری تهرانی محمدمهدی

معارف اسلامی و دروس عمومی

گروه معارف اسلامی و دروس عمومی

390017

موسوی مهر سید محمدمهدی

معارف اسلامی و دروس عمومی

گروه معارف اسلامی و دروس عمومی

392047

واعظی رضا