وظایف و ماموریت ها

تخصصی بودن و قابلیت های دانشگاه صداوسیما عاملی برای حضور و فعالیت گسترده در عرصه رسانه های منطقه ای و جهانی می باشد. این امورسطح بالای ارتباطی با دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی داخل و خارج کشور بویژه جهان اسلام داشته است و استفاده از این فرصت ها امری مهم و ضروری برای تحقق اهداف سند افق رسانه سازمان می باشد.

از جمله وظایف و ماموریت های این واحد موارد ذیل است:

 • بررسی‌های لازم جهت شناخت وضعیت دانشگاه‌های سایر کشورها به منظور تدوین برنامه‌های همکاری با آنها در راستای سیاست های سازمان و سیاست بین‌المللی‌سازی دانشگاه
 • تدوین خط مشی ها و برنامه های مربوط به روابط و همکاری های بین المللی و منطقه ای دانشگاه با سایر دانشگاه ها و مراکز علمی و تحقیقاتی بین المللی
 • بررسی و مطالعات لازم جهت تدوین قراردادها، موافقت نامه ها،‌ پروتکل ها و یادداشت های تفاهم در چارچوب وظایف محوله بامعرفی ظرفیت های علمی و آموزشی دانشگاه صداوسیما و پیگیری تا تحقق موارد توافق شده
 • عقد موافقت نامه های همکاری داخلی و بین المللی و گسترش پیوندهایی که ایجاد شده است
 • هماهنگی،‌ برنامه ریزی و اقدام لازم برای کسب مجوز های ضروری و راه اندازی شعبه های دانشگاه در شهرهای ایران و سایر کشورها
 • ایجاد فضا و بستر مناسب برای ارتباط با مجامع علمی آموزشی رسانه ای در جهان اسلام برای تربیت نیروی انسانی رسانه ای موردنیاز آنها
 • برنامه ریزی برای شناساندن هرچه بیشتر ظرفیت های علمی، آموزشی و پژوهشی دانشگاه در جوامع بین‌المللی
 • سنجش شاخص های ارتقاء دانشگاه در سیستم‌های بین‌المللی و پیگیری و برنامه ریزی برای امور مربوط به آن
 • مبادله استاد و دانشجو و متون آموزشی با سایر دانشگاههای داخلی و بین المللی
 • تبادل نظر و تجربه با دانشگاه های خارجی در ارتقای بهره وری و تسهیل تولید علم در صحنه جهانی
 • اجرای پروژه های تحقیقاتی مشترک در سطح بین الملل
 • برنامه‌ریزی‌و هماهنگی برای حضور متقابل مسئولان، ‌اساتید و دانشجویان در مراکز علمی و دانشگاهی داخلی وبین المللی
 • مدیریت ارتباط با سازمان ها ،‌ اتحادیه ها و انجمن های منطقه ای و بین المللی رسانه ای
 • مدیریت بخش بین الملل جشنواره های منطقه ای و جهانی
 • ارتباط با جشنواره های دانشجویی و برنامه ریزی برای ارسال آثار دانشجویی به آنان
 • طراحی و ترجمه دوره های آموزشی مختلف کوتاه مدت، بلند مدت و مجازی برای واحدهای دانشگاهی داخلی و خارجی و کمک به آموزش خلاق بر اساس تجارب بین المللی
 • مشارکت در ارتقای رتبه علمی دانشگاه در سطح بین الملل
 • تلاش برای معرفی دانشگاه و افزایش حضور و جذب دانشجویان بین المللی در دانشکده های دانشگاه
 • برنامه ریزی و فعالیت برای حضور اساتید غیرایرانی و انتقال علم و تجارب آنان در کارگاه های آموزشی دانشگاه
 • برنامه ریزی جهت ارائه خدمات به اعضای هیات علمی و حضور اساتید و دانشجویان در کنفرانس ها، جشنواره ها و مجامع علمی و پژوهشی داخل و خارج کشور

بازگشت