مدیریت

محمد حسام پور                                                        

کارشناس سینما، کارشناس ارشد پژوهش هنر و دانشجوی مقطع دکترای علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی

تلفن:  22014736  و  22168590

 

بازگشت