صحت و اصالت نتایج

صحت و اصالت نتایج

 

 

 

 

اینجانب .................. به شماره‌ دانشجویی .................  دانشجوی رشته  ......................  مقطع تحصیلی کارشناسی‌ارشد تایید می‌کنم کلیه نتایج این پایان نامه حاصل کار این جانب و بدون هر‌گونه دخل و تصرف است و موارد نسخه‌برداری شده ازآثار دیگران را با ذکر کامل مشخصات منبع، ذکر کرده‌ام. در صورت اثبات خلاف مندرجات فوق، به تشخیص دانشکده صداوسیما مطابق با ضوابط و مقررات حاکم
( قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی، ضوابط و مقررات آموزشی، پژوهشی و انضباطی ...) با بنده رفتار خواهد شد و حق هر‌گونه اعتراض در خصوص احقاق حقوق مکتسب و تشخیص و تعیین تخلف و مجازات را از خویش سلب می‌کنم. در ضمن مسئولیت هر‌گونه پاسخگویی(به اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی و مراجع ذی‌صلاح، اعم از اداری و قضایی) به عهدة این جانب خواهد بود و هیچ‌گونه مسئولیتی در این خصوص بر عهده دانشکده نخواهد بود.

 

 

 

                                                                                      نام و نام خانوادگی :

                                                                                           امضاء و تاریخ:

فایل های ضمیمه
کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صدا و سیما می باشد .