نام
سیدمحمدصادق مرکبی
گروه آموزشی
تولید
پست الکترونیک
morakabi@iribu.ac.ir
تلفن تماس
22014682
تحصیلات
ردیفسطح تحصیلات
دکترای مدیریت راهبردی فرهنگی
کارشناسی ارشد تولید سیما
سوابق شغلی
ردیفسوابق شغلی
مدرس و مدیر گروه تلویزیون