نام
سیدمحمدصادق مرکبی
گروه آموزشی
تولید
پست الکترونیک
morakabi@iribu.ac.ir
تلفن تماس
09122014602
تحصیلات
ردیفسطح تحصیلات
کارشناسی ارشد تولید سیما
دکتری مدیریت راهبردی فرهنگی
سوابق شغلی
ردیفسوابق شغلی
مدرس و مدیر گروه تلویزیون