نام
کاظم نظری
گروه آموزشی
تولید
پست الکترونیک
nazari@iribu.ac.ir
تلفن تماس
021-22652243
تحصیلات
ردیفسطح تحصیلات
کارشناسی ارشد کارگردانی تئاتر
دانشجوی دوره دکتری مدیریت رسانه دانشگاه تهران
Film Direction, Ruhr, Germany, 1999-2000
Eastern Art, Goethe Institute, Germany, 2000-2001
سوابق شغلی
ردیفسوابق شغلی
تهیه کننده و کارگردان صدا و سیمای شهر قم 73 – 1371
کارشناس امور ارتباطات مرکز پژوهش و تحقیقات صدا و سیما 1374
رئیس مجتمع فرهنگی هنری شهر قم 76 – 1374
مدیر آموزش و سینمای مفید شهر قم 76 – 1374
کارشناس امور نمایش استان مرکزی 1377
کارشناس امور هنری بنیاد شهید قم 71 - 1370
کارشناس نمایش حوزه هنری شهر قم 74 – 1369
مدیر امور هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی شهر قم 79 – 1373
مدیر امور سمعی بصری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی شهر قم 79 – 1373
10 مدیر مرکز هنری استان قم 79 – 1373
11  رئیس امور نمایش حوزه هنری استان مرکزی 1377
12 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی شهر اراک 1380
13 مدیر گروه هنر در دانشگاه آزاد اسلامی شهر اراک 1378
14 مدیر گروه هنر در دانشگاه آزاد اسلامی شهر اراک 1381
15 رئیس مرکز آفرینشهای فرهنگی و هنری دانشگاه آزاد اسلامی تا کنون - 1382
16 عضو اتحادیه بین المللی دانشگاههای تئاتر – مونترال . کانادا – در سال 2002 (A.I.T.U)
17 مدیر و مسئول ماهنامه تخصصی تئاتر جوان
18  مدیر اجرایی جشنواره تئاتر استان قم 1378
19  عضو شورای نظارت بر نمایش استان مرکزی 83 – 1381
20 عضو شورای نظارت بر نمایش استان مرکزی 1383 – تا کنون
21 مدیر اجرایی جشنواره تئاتر سوره استان مرکزی 1372
22 عضو انجمن بازیگران خانه هنرمندان ، 1380 – تا کنون
23 مدیر اجرایی سومین جشنواره ملی فیلم دانشجویی 1387
24 مدیر اجرایی چهارمین جشنواره ملی فیلم دانشجویی 1387
25 دبیر شورای طرح و برنامه تولید دانشجویی دانشکده صدا و سیما 1388
26 مدیر تولید دانشجویی دانشکده صدا و سیما 1388
27 دبیر چهارمین جشنواره ملی فیلم دانشجو 1389
28  مدیر اجرایی چهارمین جشنواره بین الملی فیلم شهر بخش دانشجویی 1390
29 عضو شورای طرح و برنامه شبکه قران ازسال 1389 تا کنون
30 عضو شورای سیاست گذاری اولین جشنواره مدیریت بحران-بلاهای طبیعی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی
31 مدیر گروه اموزشی مدیریت و دروس عمومی مرکز اموزش سازمان صدا و سیما –(مدیر کل سطح 3 سازمان)
32 رئیس شورای فرهنگی بسیج اساتید دانشکده صدا و سیما جمهوری اسلامی
33 - مدیر گروه اموزشی تلویزیون دانشگاه صدا و سیما
34 - دبیر ششمین جشنواره فیلم دانشجویی 1393
35 - معاون اموزش و پزوهش دانشکده تولید
36 - داور جشنواره بین المللی فیلم عراق 1394
37 - داوری بخش بازبین جشنواره تاتر فجر استان قم 1394
38 عضو انجمن مدرسان خانه سینما
39 - عضو بسیج اساتید دانشگاه
40 داوری بخش بازبین جشنواره تاتر استانی فجر قم 1395
41 - دبیر هفتمین جشنواره بین المللی فیلم دانشجویی 1395
42 Faculty of IRIB, Qom, 2000-present
43 University of Jameatol Mostafa, Qom, 2010-present
44 Azad University, Arak, 1999- present
45 Art University, Tehran, 2001
46 Faculty of IRIB, Tehran, 2003-present
47 University of Applied Science and Technology, Arak, 2002-present
48 Azad University, Tehran, 2004
49 Performing Art Association, Qom, 1994-2001
50 Mofid Educational Complex, Qom, 1995-2000
51 Performing Art Association, Arak, 2001-2003
52 Hozeh Art Centre, Qom, 1999-2001
53 School of Islamic Films, Hozeh Art Centre, 2010-present
54 Shahid Ghodosi University, Qom, 2008-present
55 IRIB Technical School, Tehran, 2007-present
56 Cultural Heritage University, Tehran, 2006-present
57 Damghan University, 2011-present
58 Media University of Applied Science and Technology, Tehran, 2013-present
59 UCMT Educational Centre, Beirut, 2010-present
60 IRIB in Qom. Director and producer. 1992-1994
61 Communication expert. IRIB research center. 1995
62 Cultural and Art complex. Manager. Qom. 1995-1997
63 Mofid cinema, Education manager. Qom. 1995-1997
64 Performing art expert. Arak. 1998
65 Art expert. Shahid foundation. Qom. 1991-1992
66 Performing art expert. Hozeh Honari. Qom.1990-1995
67 Art manager. Ershad organisation. Qom.1994-1999
68 Visual and audial expert. Ershad organisation. Qom.1994-1999
69 Art center manager. Qom. 1994-1999
70 Performing art manager. Hozeh Honari. Arak. 1997
71 Scientific staff. Azad University. Arak. 2000
72  
73 Art department head. Azad University. Arak. 2008
74 Cultural and Art creation center manager. Azad University. 2002-Present
75 Member of international theatre universities union. Montreal, Canada, 2002
76 Young theatre magazine. Manager
77 Qom theatre festival. Executive manager. 2008
78 Member of performing art monitoring council. Arak. 2001-Present
79 Soreh theatre festival. Executive manager. Arak. 1993
80 Artists" House member. 2000-Present
81 Students third film festival. Executive manager. 2008
82 Students forth film festival. Executive manager. 2009
83 Students' production program. Administrative. IRIB faculty. 2009
84 Students' production manager. IRIB faculty. 2009
85 Forth international festival of City’s film. Executive manager. 2010
86 Member of production. Quran channel. 2010-Present
87 Member of the first disaster management. IRIB. Tehran
88 Management and General Lessons, Group Manager. IRIB Educational center
89 Basij Cultural Council of Professors. Manager. IRIB
90 Television department, manager, IRIB University
91 Sixth festival of students’ film, executive manager, 2014
92 Education and Research administrative, production faculty
93 International film festival, Iraq, referee, 2015
94 Fajr theatre festival, Qom, referee, 2015
95 Member of Film House Association
96 Member of Basij at universities
97 Fajr theatre festival, Qom, referee, 2016
98 Seventh international festival of the students' films, administrative, 2016
تحقیقات و تالیفات
ردیفتحقیقات و تالیفات
- انتشار سلسله وار کارگردانی و بازیگری در مجله تخصصی تئاتر 1377
- انتشار سلسله وار کارگردانی و بازیگری در مجله تخصصی تئاتر 1377
- انتشار مقاله شناخت هنرهای نمایشی برای دانشکده صدا و سیما
- تألیف کتاب بررسی آثار ساموئل بکت انتشارات دانشگاه ازاد 1378
- تألیف کتاب استلیزاسیون در تئاتر شرق انتشارا ت دانشگاه صدا و سیما 1391
- تالیف مقاله نقش و توسعه ارتبا طات سازمانی بر جهاد اقتصادی- دانشگاه دفاع ملی1392
- تالیف مدیریت رسانه ای مخاطب – دانش رسانه سال ششم شماره 68-1392
- تالیف قیمت گذاری کالاهای تبلیغاتی در رسانه– دانش رسانه سال ششم شماره 65-1392
- تالیف مقاله ترویج الگوی سبک زندگی ایرانی- اسلامی در برنامه های تلویزیون- نشریه علمی پژوهشی رسانه و فرهنگ شماره 2 سال 6 پاییز و زمستان 1395
10 - تالیف کتاب سبک زندگی در برنامه سازی تلویزیون- انتشارات دانشگاه صدا وسیما-1395
11 Faculty of IRIB, Qom, 2000-present
12 University of Jameatol Mostafa, Qom, 2010-present
13 Azad University, Arak, 1999- present
14 Art University, Tehran, 2001
15 Faculty of IRIB, Tehran, 2003-present
16 University of Applied Science and Technology, Arak, 2002-present
17 Azad University, Tehran, 2004
18 Performing Art Association, Qom, 1994-2001
19 Mofid Educational Complex, Qom, 1995-2000
20 Performing Art Association, Arak, 2001-2003
21 Hozeh Art Centre, Qom, 1999-2001
22 School of Islamic Films, Hozeh Art Centre, 2010-present
23 Shahid Ghodosi University, Qom, 2008-present
24 IRIB Technical School, Tehran, 2007-present
25 Cultural Heritage University, Tehran, 2006-present
26 Damghan University, 2011-present
27 Media University of Applied Science and Technology, Tehran, 2013-present
28 UCMT Educational Centre, Beirut, 2010-present
جوایز و سوابق بین المللی
ردیفجوایز و سوابق بین المللی
سمینار تئاتر ، کارگردانان جهان در سال 2001 ، کوردوبای آرژانتین ،عنوان مقاله : تئاتر در ایران
سمینار تئاتر ، جوانان تئاتر برلین سال 2000 ، عنوان مقاله : معرفی ژانرهای نمایشی در ایران
سمینار تئاتر متدها در دانشگاه بین المللی تئاتر Global روسیه، سال 2004 . عنوان مقاله : متد بازیگری در نمایش شرقی
سمینار بررسی تئاتر آسیا ، دانشگاه مالایا University of Malay . مالزی . عنوان مقاله : PASSION PLAY (TA’ZIEH) 25 تا 27 نوامبر 2004
حضور در فستیوال بین المللی تئاتر روهر آلمان 1999 (نمایش آیینه ای توی سقف)
حضور در فستیوال بین المللی تئاتر برلین در سال 2000 (نمایش نقالی)
حضور در فستیوال بین المللی تئاتر کلن، آلمان در سال 2001 (نمایش موسی و شبان)
حضور در فستیوال بین المللی تئاتر کوردوبای آرژانتین در سال 2001 (نمایش موسی و شبان)
حضور در فستیوال بین المللی تئاتر ولیفیلد مونترال کانادا در سال 2002 (نمایش موسی و شبان)
10 حضور در فستیوال بین المللی تئاتر کوردوبای آرژانتین در سال 2001 (نمایش موسی و شبان)
11 حضور در نهمین فستیوال تئاتر کودک و نوجوان بورسا Bursa ، ترکیه . 2 تا 8 اکتبر 2004. (نمایش باغ آرزوها)
12 حضور در گارگا ه بلاهای طبیعی چگونگی انعکاس در رسانه UNESCO-ABU-IEIBU 2014 تهران
13 Theatre and directors seminar, Cordoba, Argentina, 2001
14 Theatre seminar, young theatre, Berlin, Germany, 2000
15 Acting methods in eastern performing arts; International university of Global, Russia, 2004
16 Passion play (Tazieh), university of Malay, 2004
17 Conversation methods, workshop, Tehran’s city Hall, 2014
18 Sun’s film festival, Tehran university, workshop, 2014
19 Consulting 180 B.A dissertation
20 Consulting 30 M.A dissertation
21 Judging 258 B.A dissertation
22 Judging 80 M.A disertation
مناصب و تصدی ها
ردیفعنوانتوضیحات
تهیه کننده و کارگردان صدا و سیمای شهر قم 73 – 1371  
کارشناس امور ارتباطات مرکز پژوهش و تحقیقات صدا و سیما 1374  
رئیس مجتمع فرهنگی هنری شهر قم 76 – 1374  
مدیر آموزش و سینمای مفید شهر قم 76 – 1374  
کارشناس امور نمایش استان مرکزی 1377  
کارشناس امور هنری بنیاد شهید قم 71 - 1370  
کارشناس نمایش حوزه هنری شهر قم 74 – 1369  
مدیر امور هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی شهر قم 79 – 1373  
مدیر امور سمعی بصری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی شهر قم 79 – 1373  
10 مدیر مرکز هنری استان قم 79 – 1373  
11 رئیس امور نمایش حوزه هنری استان مرکزی 1377  
12 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی شهر اراک 1380  
13 مدیر گروه هنر در دانشگاه آزاد اسلامی شهر اراک 1378  
14 رئیس مرکز آفرینشهای فرهنگی و هنری دانشگاه آزاد اسلامی تا کنون - 1382  
15 عضو اتحادیه بین المللی دانشگاههای تئاتر – مونترال . کانادا – در سال 2002 (A.I.T.U)  
16 مدیر و مسئول ماهنامه تخصصی تئاتر جوان  
17 مدیر اجرایی جشنواره تئاتر استان قم 1378  
18 عضو شورای نظارت بر نمایش استان مرکزی 83 – 1381  
19 عضو شورای نظارت بر نمایش استان مرکزی 1383 – تا کنون  
20 مدیر اجرایی جشنواره تئاتر سوره استان مرکزی 1372  
21 عضو انجمن بازیگران خانه هنرمندان ، 1380 – تا کنون  
22 مدیر اجرایی سومین جشنواره ملی فیلم دانشجویی 1387 
23 مدیر اجرایی چهارمین جشنواره ملی فیلم دانشجویی 1387 
24 دبیر شورای طرح و برنامه تولید دانشجویی دانشکده صدا و سیما 1388 
25 مدیر تولید دانشجویی دانشکده صدا و سیما 1388 
26 دبیر چهارمین جشنواره ملی فیلم دانشجو 1389 
27 مدیر اجرایی چهارمین جشنواره بین الملی فیلم شهر بخش دانشجویی 1390 
28 عضو شورای طرح و برنامه شبکه قران ازسال 1389 تا کنون 
29 عضو شورای سیاست گذاری اولین جشنواره مدیریت بحران-بلاهای طبیعی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی 
30 مدیر گروه اموزشی مدیریت و دروس عمومی مرکز اموزش سازمان صدا و سیما –(مدیر کل سطح 3 سازمان) 
31 رئیس شورای فرهنگی بسیج اساتید دانشکده صدا و سیما جمهوری اسلامی 
32 مدیر گروه اموزشی تلویزیون دانشگاه صدا و سیما 
33 دبیر ششمین جشنواره فیلم دانشجویی 1393 
34 معاون اموزش و پزوهش دانشکده تولید 
35 داور جشنواره بین المللی فیلم عراق 1394 
36 داوری بخش بازبین جشنواره تاتر فجر استان قم 1394 
37  عضو انجمن مدرسان خانه سینما 
38 عضو بسیج اساتید دانشگاه 
39  داوری بخش بازبین جشنواره تاتر استانی فجر قم 1395 
40 دبیر هفتمین جشنواره بین المللی فیلم دانشجویی 1395 
41 IRIB in Qom. Director and producer. 1992-1994 
42 Communication expert. IRIB research center. 1995 
43 Cultural and Art complex. Manager. Qom. 1995-1997 
44 Mofid cinema, Education manager. Qom. 1995-1997 
45 Performing art expert. Arak. 1998 
46 Art expert. Shahid foundation. Qom. 1991-1992 
47 Performing art expert. Hozeh Honari. Qom.1990-1995 
48 Art manager. Ershad organisation. Qom.1994-1999 
49 Visual and audial expert. Ershad organisation. Qom.1994-1999 
50 Art center manager. Qom. 1994-1999 
51 Performing art manager. Hozeh Honari. Arak. 1997 
52 Scientific staff. Azad University. Arak. 2000 
53 Art department head. Azad University. Arak. 2008 
54 Cultural and Art creation center manager. Azad University. 2002-Present 
55 Cultural and Art creation center manager. Azad University. 2002-Present 
56 Member of international theatre universities union. Montreal, Canada, 2002 
57 Young theatre magazine. Manager  
58 Qom theatre festival. Executive manager. 2008 
59 Member of performing art monitoring council. Arak. 2001-Present 
60 Soreh theatre festival. Executive manager. Arak. 1993 
61 Artists" House member. 2000-Present 
62 Students third film festival. Executive manager. 2008 
63 Students forth film festival. Executive manager. 2009 
64 Students' production program. Administrative. IRIB faculty. 2009 
65 Students' production manager. IRIB faculty. 2009 
66 Forth international festival of City’s film. Executive manager. 2010 
67 Member of production. Quran channel. 2010-Present 
68 Member of the first disaster management. IRIB. Tehran 
69 Management and General Lessons, Group Manager. IRIB Educational center 
70 Basij Cultural Council of Professors. Manager. IRIB 
71 Television department, manager, IRIB University 
72 Sixth festival of students’ film, executive manager, 2014 
73 Education and Research administrative, production faculty 
74 International film festival, Iraq, referee, 2015 
75 Fajr theatre festival, Qom, referee, 2015 
76 Member of Film House Association 
77 Member of Basij at universities 
78 Fajr theatre festival, Qom, referee, 2016 
79 Seventh international festival of the students' films, administrative, 2016 
کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صدا و سیما می باشد .