اطلاعات پایان نامه

اصول کارگردانی جهان داستانی در واقعیت مجازی

نام:
نریمان
نام خانوادگی:
رضازاده پور
گروه آموزشی:
دانشکده تولید رادیو و تلویزیون
مقطع تحصیلی:
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:
تهیه کنندگی - نمایش
عنوان پایان نامه:
اصول کارگردانی جهان داستانی در واقعیت مجازی
تاریخ دفاع:
1397/07/07
شماره ثبت کتابخانه:
1716
توضیحات:
تصویر:
فایل پایان نامه: