اطلاعات پایان نامه

نحوه ارائه مسائل اجتماعی در بخش خبر ی 20:30 شبکه دوم سیما در نیمه دوم سال 1395

نام:
مهرداد
نام خانوادگی:
حاجیوند دستگردی
گروه آموزشی:
دانشكده ارتباطات
مقطع تحصیلی:
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:
ارتباطات گرایش روزنامه نگاری
عنوان پایان نامه:
نحوه ارائه مسائل اجتماعی در بخش خبر ی 20:30 شبکه دوم سیما در نیمه دوم سال 1395
تاریخ دفاع:
1396/08/22
شماره ثبت کتابخانه:
6543215
توضیحات:
چکیده
جامعۀ ایران مانند دیگر جوامع انسانی با مسائل اجتماعی متعددی مواجه است. نتایج بعضی از تحقیقات پیشین دربارۀ مهم¬ترین مسائل اجتماعی ازنظر مردم و نخبگان جامعه نشان می¬دهد بیکاری، فقر و نابرابری، گرانی و اعتیاد از مهم¬ترین مسائل جامعۀ ایران محسوب می¬شوند. رسانه¬ها به¬عنوان مهم¬ترین نهاد در فرایند توسعۀ جامعه با اطلاع¬رسانی درست و برجسته¬سازی مسائل اجتماعی می¬توانند نقش توسعه¬گرا و فرایندمدار خود را در شناخت و توجه دیگر نهادها به این مسائل ایفا کنند. هدف اصلی این پژوهش بررسی نحوۀ ارائۀ مسائل اجتماعی در بخش خبری 20:30 شبکۀ دو سیما به¬عنوان پرمخاطب¬ترین بخش خبری صداوسیما است. با توجه به گستردگی، تنوع و زمان¬بر بودن بررسی موضوع مسائل اجتماعی، مهم¬ترین مسائل انتخاب و بررسی شدند که شامل مسائل شغلی، مسائل شهری، مسائل مرتبط با ازدواج، مسائل تحصیلی، مسائل زیست¬محیطی، مسائل مرتبط با مواد مخدر، مسائل جنسی، مسئلۀ جرائم و مسئلۀ فقر و نابرابری می¬باشند. در این پژوهش از روش تحلیل محتوای کمی استفاده کردیم. جامعۀ آماری را کلیۀ بخش¬های¬ خبری 20:30 پخش¬شده از شبکۀ دو سیما در بازه زمانی نیمه دوم سال 1395 تشکیل می¬دهد. از این جامعه با استفاده از روش نمونه¬گیری تصادفی ساده، 84 بخش خبری انتخاب شد. یافته¬های پژوهش نشان داد، بخش خبری 20:30 در ارائۀ خبرهای مربوط به مسائل اجتماعی نسبتاً ضعیف عمل کرده است؛ چنانچه از مجموع 1202 خبر بررسی‌شده، فقط 313 خبر معادل 24 درصد به مسائل اجتماعی ذکرشده، پرداخته بودند. بر اساس یافته¬ها به ترتیب جرائم با 7/29 درصد، مسائل زیست¬محیطی با 22 درصد، مسائل شغلی با 7/14 درصد و مسئلۀ فقر و نابرابری با 4/13 درصد، بیشترین فراوانی و برجستگی را در بین مسائل اجتماعی به خود اختصاص داده¬اند. ضمن اینکه مسائل جنسی با 6 صدم از کمترین میزان توجه این بخش خبری برخوردار بوده¬اند. بخش دیگری از نتایج نشان می¬دهد، از مجموع 313 خبر بررسی‌شده، 214 خبر در قالب فرایندمدار ارائه شده¬ است. بنابراین بخش خبری 20:30 در ارائۀ خبرهای مربوط به مسائل اجتماعی نگاه فرایندمداری داشته است.
واژگان کلیدی: مسائل اجتماعی، بخش خبری 20:30، رسانه، صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، تحلیل محتوای کمی
تصویر:
فایل پایان نامه:
کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صدا و سیما می باشد .