اطلاعات پایان نامه

مطالعه ساختار سازمانی کنونی شبکه یک سیما و ارائه پیشنهاد برای دست یابی به ساختار مطلوب

نام:
محسن
نام خانوادگی:
محمدجانی
گروه آموزشی:
دانشكده ارتباطات
مقطع تحصیلی:
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:
مدیریت رسانه
عنوان پایان نامه:
مطالعه ساختار سازمانی کنونی شبکه یک سیما و ارائه پیشنهاد برای دست یابی به ساختار مطلوب
تاریخ دفاع:
1395/08/12
شماره ثبت کتابخانه:
256452
توضیحات:
چکیده
با ساختار سازمانی مطلوب، سازوکارهای هماهنگی سازمان و وظایف هر واحد مشخص می شود و سلسله مراتب فرماندهی و پاسخ گویی نیز مشخص خواهد شد و همچنین می توان به طور دقیق آن سازمان را ارزیابی نمود.
هدف این پژوهش بررسی ساختار سازمانی کنونی و شناسایی آسیب های ساختار سازمانی شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی ایران و ارائه پیشنهاد برای رسیدن به ساختار مطلوب برای شبکه یک است. پژوهش حاضر ، کیفی و به لحاظ هدف، کاربردی است و از حیث ماهیت، توصیفی- اکتشافی به روش مصاحبه عمیق است. جامعه موردبررسی در این تحقیق، اساتید حوزه مدیریت، مدیران سطوح مختلف شبکه ی یک و تهیه کنندگان و برنامه سازان این شبکه هستند. روش نمونه‌گیری هدفمند از نوع مصاحبه عمیق است که بعد از 18 مصاحبه، نمونه‌گیری به اشباع رسید. با بررسی ساختار سازمانی کنونی شبکه یک سیما به شرح وظایف قسمت های شبکه پرداخته شد و سپس با آسیب شناسی ساختار سازمانی شبکه ی یک سیما، 19 مقوله به دست آمد، که به ترتیب عبارتند از «عدم توجه به اهداف، ماموریت ها و استراتژی های شبکه»، «تحمیل کسب درآمد به شبکه بدون تخصص کافی»، «رسمیت زیاد و بی قاعده»، «عدم توجه به تخصص»، «نبود استاندارد»، «پیچیدگی ناموزون و نا مرتب در ساختار»، «مشخص نبودن حوزه ی اختیار و تصمیم گیری»، «بهره برداری ضعیف از تکنولوژی»، «عدم توجه به منابع انسانی»، «جدا کردن برخی گروههای تولیدی از شبکه»، «بعضی مشکلات ساختاری نیستند اما می خواهند آنها را با ساختار حل کنند»، «تحمیلی بودن ساختار»، «رشد ساختار بر اساس ساختار اولیه»، «اقدامات بدون هدف و یا با هدف های اشتباه»، «عدم توجه به کارایی و اثربخشی»، «محدود کننده ی ایده و خلاقیت»، «چرخه ی کار معیوب و نبود شرح وظایف»، «نبود روابط مبتنی بر اعتماد» و «تحمیل موضوع، محتوا و برنامه بیرون از سازمان». و در تحلیل و دسته بندی مصاحبه ها در رابطه با ارائه ی پیشنهادات برای رسیدن به ساختار مطلوب نیز 15 مقوله به دست آمد که به ترتیب عبارتند از «تدوین استراتژی ها و توجه به آنها در طراحی ساختار»، «توجه به تفاوت‌های سازمان رسانه‌ای با سازمان صنعتی»، «نیاز سنجی در شبکه»، «مشخص کردن قوانین و مقرارت و استاندارد های به روز»، «دادن اختیارات به شبکه و در مقابل پاسخگو دانستن آن»، «توجه به مهمترین و کلیدی ترین عنصر در ساختار شبکه یعنی ایده»، «توجه به مدیریت تکنولوژی و هماهنگی آن»، «توجه به فرهنگ سازمانی»، «توجه بیشتر به تعامل اعضاء شبکه با هم»، «توجه به پویایی در شبکه»، «انعطاف پذیری»، «توجه به خود نظارتی»، «توجه به ساحت های مختلف در رسانه»، «پیش بینی بودجه مناسب و کافی برای تولید برنامه های جذاب و با کیفیت»، «تقویت کارشناسان و صاحب نظران برنامه سازی در گروه تولیدی».
واژگان کلیدی:آسیب شناسی، پیشنهادهای اصلاحی، ساختار سازمانی، شبکه ی یک سیمای جمهوری اسلامی ایران
تصویر:
فایل پایان نامه:
کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صدا و سیما می باشد .