اطلاعات پایان نامه

تحلیل و شبیه سازی اثر چیدمان سلولی فرامواد طراحی شده طبق دنباله فیبوناچی بر میزان جذب صوت

نام:
علی
نام خانوادگی:
سیاح
گروه آموزشی:
دانشكده مهندسی رسانه
مقطع تحصیلی:
ارشد
رشته تحصیلی:
صدا
عنوان پایان نامه:
تحلیل و شبیه سازی اثر چیدمان سلولی فرامواد طراحی شده طبق دنباله فیبوناچی بر میزان جذب صوت
تاریخ دفاع:
1395/07/28
شماره ثبت کتابخانه:
111213
توضیحات:
مواد متعارف جاذب صوت همچون مواد متخلخل و صفحات سوراخ‌دار که در بسیاری از کاربردهای کنترل نوفه از آن¬ها استفاده می¬شود دارای عملکرد مناسب در بسامدهای بالا هستند؛ بنابراین طراحی جاذب صوتی¬ که عملکردی مناسب برای بسامدهای پایین داشته باشد بسیار موردنیاز است. بدین منظور در این پایان‌نامه برای اولین بار، استفاده از مجموعه¬ای از رزوناتورهای هلمهولتز با آرایش فیبوناچی پیشنهادشده است. به¬منظور محاسبه¬ی ضریب جذب صوتی ساختار پیشنهادشده، از روش مدار معادل الکتروآکوستیکی استفاده‌شده است. ضریب جذب صوتی ساختارهای متشکل از چهار، شش، هشت و ده رزوناتور با استفاده از روش مدار معادل الکتروآکوستیکی محاسبه شد. سپس برای صحه گذاری روش مدار معادل الکتروآکوستیکی، ساختارهای پیشنهادی و همچنین ساختارهای دارای رزوناتورهای یکسان شبیه سازی گردید. نتایج شبیه سازی و نتایج مدار معادل الکتروآکوستیکی تطابق مناسبی بین این دو روش نشان می‌دهند. سپس منحنی جذب بلوک‌های فیبوناچی متشکل از چهار، شش، هشت و ده رزوناتور و بلوک‌های دارای رزوناتورهای یکسان، با استفاده از روش مدار معادل الکتروآکوستیکی مورد بررسی قرار گرفت و نتایج حاصل با هم مقایسه شد. نتایج این پایان‌نامه نشان می¬دهند که استفاده از مدل فیبوناچی برای ساختار رزوناتور هلمهولتز، باعث افزایش پهنای بسامدی میانگین جذب در بسامدهای پایین می‌شود، بدون آنکه میزان جذب صوتی را در بسامدهای تشدید کاهش دهد.
کلمات کلیدی: رزوناتور هلمهولتز ؛ دنباله‌ی فیبوناچی ؛ ضریب جذب صوتی ؛ روش مدار معادل الکتروآکوستیکی.
تصویر:
فایل پایان نامه:
کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صدا و سیما می باشد .