اطلاعات پایان نامه

نقد و بررسی «نظریه دریافتِ» استوارت هال از منظر اندیشمندان اسلامی

نام:
احسان
نام خانوادگی:
وفایی
گروه آموزشی:
دانشکده دین و رسانه - قم
مقطع تحصیلی:
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:
علوم ارتباطات اجتماعی
عنوان پایان نامه:
نقد و بررسی «نظریه دریافتِ» استوارت هال از منظر اندیشمندان اسلامی
تاریخ دفاع:
1397/12/23
شماره ثبت کتابخانه:
توضیحات:
تصویر:
فایل پایان نامه: