اطلاعات پایان نامه

برآورد زمان واخنش در فضاهای داخلی با استفاده از سیگنال گفتار واخنشی

نام:
سید مهدی
نام خانوادگی:
موسوی
گروه آموزشی:
دانشکده فنی مهندسی رسانه
مقطع تحصیلی:
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:
مهندسی صدا
عنوان پایان نامه:
برآورد زمان واخنش در فضاهای داخلی با استفاده از سیگنال گفتار واخنشی
تاریخ دفاع:
1397/04/25
شماره ثبت کتابخانه:
توضیحات:
تصویر:
فایل پایان نامه: