اطلاعات پایان نامه

راهبردها و شیوه های مقابله با اسلام هراسی از طریق رسانه ملی

نام:
فریدون
نام خانوادگی:
ظاهری
گروه آموزشی:
دانشکده دین و رسانه - قم
مقطع تحصیلی:
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:
علوم ارتباطات اجتماعی
عنوان پایان نامه:
راهبردها و شیوه های مقابله با اسلام هراسی از طریق رسانه ملی
تاریخ دفاع:
1397/12/20
شماره ثبت کتابخانه:
توضیحات:
تصویر:
فایل پایان نامه: