اطلاعات پایان نامه

مطالعه ی چگونگی تبدیل سبک ساموئل بکت به نمایشنامه رادیویی

نام:
یگانه
نام خانوادگی:
روحانیان امیری
گروه آموزشی:
دانشکده تولید رادیو و تلویزیون
مقطع تحصیلی:
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:
رادیو
عنوان پایان نامه:
مطالعه ی چگونگی تبدیل سبک ساموئل بکت به نمایشنامه رادیویی
تاریخ دفاع:
1398/01/27
شماره ثبت کتابخانه:
۱۸۲۴
توضیحات:
تصویر:
فایل پایان نامه: