اطلاعات پایان نامه

مطالعه شخصیت پردازی در نمایش رادیویی بر اساس تضادهای درونی انسان( مطالعه ی موردی: نمایشنامه های هنر و خدای کشتار یاسمینا رضا)

نام:
الهه
نام خانوادگی:
ریاحی چلوانی
گروه آموزشی:
دانشکده تولید رادیو و تلویزیون
مقطع تحصیلی:
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:
رادیو گرایش نویسندگی
عنوان پایان نامه:
مطالعه شخصیت پردازی در نمایش رادیویی بر اساس تضادهای درونی انسان( مطالعه ی موردی: نمایشنامه های هنر و خدای کشتار یاسمینا رضا)
تاریخ دفاع:
1397/12/14
شماره ثبت کتابخانه:
1805
توضیحات:
ثبت چکیده ی پایان نامه
تصویر:
فایل پایان نامه: