اطلاعات پایان نامه

مطالعه قالب های مطلوب برنامه سازی رادیویی در حوزه سیاسی

نام:
نسرین
نام خانوادگی:
ترشیزی برگویی
گروه آموزشی:
دانشکده تولید رادیو و تلویزیون
مقطع تحصیلی:
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:
تهیه کنندگی رادیو
عنوان پایان نامه:
مطالعه قالب های مطلوب برنامه سازی رادیویی در حوزه سیاسی
تاریخ دفاع:
1397/09/18
شماره ثبت کتابخانه:
7761
توضیحات:
تصویر:
فایل پایان نامه: