سرویس:جلسه دفاع
تعداد بازدید : 3855 - تاریخ خبر : 1396/04/21 - 10:51
اطلاعیه
جلسه دفاع از پایان نامه دانشجو: سید محمدهادی قاسم تبار گنجی بازنمایی روابط خانوادگی در مجموعه تلویزیونی پایتخت
جلسه دفاع از پایان نامه دانشجو: سید محمدهادی قاسم تبار گنجی
اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد   نظری: بازنمایی روابط خانوادگی در مجموعه تلویزیونی پایتخت   دانشجو: سید محمدهادی قاسم تبار گنجی   رشته:  ارتباطات     گرایش : تحقیق    استاد راهنما : دکتر محمدعلی هرمزی زاده استاد مشاور: دکتر سیاوش صلواتیان استادان داور: دکترسید وحیدعقیلی- دکتر ابراهیم فتحی   مدیرجلسه : دکترمحسن شاکری نژاد روز سه شنبه  96/4/26 ساعت 17 مکان : نمایش یک کتابخانه
© 2016 - iribu.ac.ir - Contact us :info@irib.ac.ir