سرویس:جلسه دفاع
تعداد بازدید : 747 - تاریخ خبر : 1395/10/01 - 03:06
تحصیلات تکمیلی
جلسه دفاع از کازشناسی ارشد-مرتضی صالح آبادی
نظری: آسیب شناسی قهرمان پردازی در نمایشهای رادیویی صدای جمهوری اسلامی ایران عملی: نگارش نمایشنامه رادیویی فراموشی
رشته: رادیو گرایش نویسندگی استاد راهنما: دکتر محمود اربابی استاد مشاور: دکتر حسن خجسته استادان داور: دکتر مجید شریف خدایی - آقای ایوب آقا خانی مدیر جلسه: دکتر ویدا همراز یکشنبه مورخ95/10/5  ساعت 10 مکان نمایش یک کتابخانه
© 2016 - iribu.ac.ir - Contact us :info@irib.ac.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صدا و سیما می باشد .