سرویس:جلسه دفاع
تعداد بازدید : 769 - تاریخ خبر : 1395/09/29 - 08:58
مدیریت فرهنگی ورزشی دانشگاه
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد-کاوه جهانگیری
نظری: تبیین اصالت تقدمی سفر قهرمان در منطق الطیر عطار در مقایسه با الگوهای غربی برای نویسندگان متون نمایشی عملی: کوگ تاراز
رشته: تهیه کنندگی  گرایش نمایش استاد راهنما: دکتر محمود اربابی استاد مشاور: دکتر سید حسن شهرستانی استادان داور: دکتر مسعود نقاش زاده - آقای علی اصغر دارابی مدیر جلسه: دکتر ناصر گل محمدی دوشنبه مورخ 95/9/29 ساعت 9 مکان: نمایش یک کتابخانه
© 2016 - iribu.ac.ir - Contact us :info@irib.ac.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صدا و سیما می باشد .